Privacyverklaring

STEK Organizing, gevestigd aan Brinklaan124 C6 1404GT Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 5 augustus 2021. Michelle Venema is de Functionaris Gegevensbescherming van STEK Organizing. Heb je vragen of opmerkingen over dit document? Stel ze gerust! Dat kan via michelle@stek-organizing.nl of via +31 655783156. Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van STEK Organizing en op het gebruik van de website www.stek-organizing.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
STEK Organizing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn; Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of in een gesprek. In enkele gevallen en alleen in geval van toestemming van ouders of voogd, worden gegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerkt ten behoeve van de verlening van onze diensten. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via michelle@stek-organizing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
STEK Organizing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te appen, bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en/of vragen van jou te beantwoorden;
- Jouw betaling af te handelen;
- Je een nieuwsbrief te verzenden;
- Je een attentie op je verjaardag toe te sturen;
- Onze website te kunnen analyseren en onze dienstverlening aan jou te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
STEK Organizing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens, daarna worden ze verwijderd. Mocht je willen dat je gegevens eerder worden verwijderd kun je hier uiteraard een verzoek voor indienen. Voor de bedrijfsadministratie hanteren we de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
STEK Organizing verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
STEK Organizing maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan STEK Organizing ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan STEK Organizing haar dienstverlening en/of website optimaliseren. Het IP-adres van bezoekers is geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door STEK Organizing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de  persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar michelle@stek-organizing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . STEK Organizing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

STEK Organizing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via michelle@stek-organizing.nl.

Wijzingen privacybeleid
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.stek-organizing.nl. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Download hier de Privacyverklaring